Het UITbestuur, een bestuur bestaande uit zes studenten, organiseert in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht de Utrechtse Introductie Tijd (UIT). De nieuwe eerstejaarsstudenten krijgen een gevarieerd programma aangeboden om elkaar, de onderwijsinstellingen, het studentenleven en de stad in al haar facetten te leren kennen. In 2018 nemen er 4.200 aankomende studenten deel aan de UIT.

Sinds 2001 wordt er meer aandacht besteed aan het alcoholgebruik tijdens de UIT. Het UITbestuur 2003 is begonnen met het schrijven van een alcoholbeleid waarmee de NIGZ aanmoedigingsprijs gewonnen is. Deze prijs is in latere jaren een stimulans geweest om dit beleid voort te zetten en uit te breiden.

Tijdens de selectie en training van de medewerkers van de UIT wordt het alcohol- en drugsbeleid prominent onder de aandacht gebracht. Ook worden de studentenorganisaties  en andere betrokken partijen expliciet gevraagd zich aan het beleid te committeren. Hier zal extra aandacht voor zijn vanwege de verhoging van de leeftijdsgrens voor de verkoop van alcohol van 16 naar 18 jaar in 2014. Elk jaar wordt het alcohol- en drugsbeleid na afloop van de UIT geëvalueerd. Elk jaar wordt er ook weer kritisch naar het beleid gekeken waarbij wordt getoetst of het beleid blijft zoals het jaar ervoor of dat er ruimte is voor wijzigingen. Hieronder volgt het alcohol- en drugsbeleid van de UIT 2018.

Dit beleid is tot stand gekomen in overleg met Trimbos, Jellinek en opdrachtgevers Universiteit Utrecht en Hogeschool Utrecht.

 

Alcohol- en drugsbeleid

 

Begrippen

UIT: Utrechtse Introductie Tijd. Vijfdaags studentenevenement dat tot doel heeft: het bekend maken van nieuwe studenten met medestudenten, de in de stad aanwezige faciliteiten, onderwijsinstellingen en de stad Utrecht (voor meer informatie: zie startkader Utrechtse Introductie Tijd 2017). De UIT 2017 vindt plaats van 14 tot en met 18 augustus

UITbestuur: Utrechtse Introductie Tijd bestuur die zich, in opdracht van de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht, bezighoudt met de organisatie van de UIT. Het UITbestuur is onderdeel van de Directie Onderwijs & Onderzoek (O&O) van de Universiteit Utrecht

UU: Universiteit Utrecht

HU: Hogeschool Utrecht

UITloper: Aankomend student die deelneemt aan de UIT

Mentor: Begeleider van UITlopers tijdens de UIT

Crew: Begeleider van mentoren voor/tijdens de UIT, ogen en oren van het UITbestuur, tevens verantwoordelijk voor de logistiek tijdens de UIT

Eventmanager: Eventmanager en begeleider van crew voor/tijdens de UIT

Medewerkers: Medewerkers van het UITbestuur, onder andere mentoren, crew, eventmanagers etc.

UITeten: Het moment waarop UITlopers en mentoren hun avondmaaltijd nuttigen

Horecamanagers: Hebben een coördinerende rol op alle tappunten tijdens de UIT en onderhouden contact met de drankleveranciers op locatie

Studentenorganisaties:         Alle studentenorganisaties die gevestigd zijn in Utrecht

 

Beknopt

Het uitgangspunt voor dit alcohol- en drugsbeleid is de (vernieuwde) drank- en horecawet. Daarnaast heeft het UITbestuur enkele eigen regels opgesteld.

Handhavers van de gemeente zullen tijdens de UIT steekproefsgewijs controleren op de handhaving van de drank- en horecawet en kunnen bij overtreding boetes uitdelen. Ook kunnen er vanuit het UITbestuur sancties worden opgelegd. Het UITbestuur maakt hierbij geen onderscheid tussen regels uit de drank- en horecawet en de eigen opgestelde regels.

 • Het alcohol- en drugsbeleid geldt tijdens de gehele UIT. Dus ook buiten de openingstijden van het officiële programma, uitgezonderd vrijdag 18 augustus ná 21:00. Als er echter een activiteit voor UITlopers wordt georganiseerd die wordt opgenomen in het (verenigings)programma welke in de UITapp staat, blijft het alcohol- en drugsbeleid gelden;
 • Het verstrekken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar wordt niet toegestaan;
 • Naast het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 18 jaar, is het tevens verboden alcohol door te spelen of schenken aan jongeren onder de 18 jaar oud of aan jongeren onder de 25 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen;
 • Er wordt alleen alcohol geschonken binnen de geldende schenktijden;
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan in staat van dronkenschap verkerende personen of zij die een bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid;
 • Zowel tijdens de programmaonderdelen van de UIT, als bij de studentenorganisaties, zal er gedurende de UIT geen sterke drank, premix of andere zwak alcoholische dranken – behalve normaal bier, wijn en radler 2.0% – geschonken worden;
 • Er is een gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken;
 • De alcoholprijs ligt niet lager dan de prijzen van andere dranken;
 • Er wordt geen korting gegeven op (grote hoeveelheden) drank;
 • Tijdens de UIT en de medewerkerstrainingen vóór de UIT wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol;
 • Er worden geen spelletjes gespeeld waarbij het drinken van alcohol wordt aangemoedigd;
 • De zichtbaarheid van sponsors van alcoholhoudende dranken is beperkt;
 • Het UITbestuur heeft het recht om tijdens de UIT personen te weren die zichtbaar te veel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen;
 • Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben het UITbestuur, eventmanagers, crew en mentoren de plicht om UITlopers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen;
 • Het UITbestuur, eventmanagers en de daartoe bevoegde vrijwilligers hebben bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid de bevoegdheid om sancties op te leggen;
 • Zowel de horecamedewerkers van de UIT als de medewerkers van horecagelegenheden, studentenorganisaties en overige partners zijn op de hoogte van het alcohol- en drugsbeleid en hebben zich hieraan gecommitteerd;
 • Alle medewerkers van de UIT en de UITlopers zijn op de hoogte van het alcohol- en drugsbeleid. De medewerkers ondertekenen een overeenkomst waarin zij verklaren het beleid te hebben gelezen. De UITlopers doen hetzelfde bij hun inschrijving in de vorm van een verplichte aanvinkoptie;
 • Het is voor alle medewerkers van de UIT en UITlopers verplicht te allen tijde een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij zich te hebben;
 • Tijdens de UIT wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs en/of lachgas niet getolereerd.

Artikelen 

Artikel 1 Algemeen

Artikel 1.1 Openingstijden

Met openingstijden worden de tijden bedoeld waarop het UITbestuur haar programma aanbiedt. Na deze openingstijden gaat de zogeheten ‘avondklok’ in, waarin het UITbestuur niet meer verantwoordelijk is (zie verder artikel 2.1). Het alcohol- en drugsbeleid geldt echter gedurende de gehele UIT, dus ook buiten deze openingstijden.

 

De tijden waarop er een UITprogramma wordt aangeboden, zijn:

Maandag 13 augustus 2018: 8.30 uur tot 01.00 uur

Dinsdag 14 augustus 2018: 11.30 uur tot 21.00 uur

Woensdag 15 augustus 2018: 10.30 uur tot 01.00 uur

Donderdag 16 augustus 2018: 11.00 uur tot 01.00 uur         

Vrijdag 17 augustus 2018: 11:00 uur tot 21:00 uur

 

Artikel 1.2 Schenktijden

De schenktijden luiden als volgt:

Maandag 13 augustus 2018 vanaf 16:00 uur

Dinsdag 14 augustus 2018 vanaf 14:00 uur

Woensdag 15 augustus 2018 vanaf 14:00 uur

Donderdag 16 augustus 2018 vanaf 14:00 uur        

Vrijdag 17 augustus 2018 vanaf 14:00 uur

 

Artikel 1.3 Alcohol nuttigen

Het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 18 jaar oud is verboden (zie voor handhaving artikel 4 en sancties artikel 5).

 

Artikel 1.4 Alcohol schenken en doorspelen

Naast het eigenhandig nuttigen van alcohol onder de 18 jaar, is het tevens verboden alcohol door te spelen of schenken aan jongeren onder de 18 jaar oud of aan jongeren onder de 25 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen (zie voor handhaving artikel 4 en sancties artikel 5).

 

Artikel 1.5 Drankaanbod

Het UITbestuur zorgt ervoor dat er tijdens alle programmaonderdelen, georganiseerd door het UITbestuur, naast de alcoholhoudende dranken, altijd een voldoende gevarieerd aanbod van alcoholvrije dranken beschikbaar is. De alcoholprijs ligt niet lager dan de prijzen van andere dranken. Zowel tijdens de programmaonderdelen van de UIT, als bij de studentenorganisaties, zal er gedurende de UIT geen sterke drank, premix[1] of andere zwak alcoholische dranken – behalve normaal bier, wijn en radler 2.0% - geschonken worden.

 

Artikel 2 Verantwoordelijkheid intern

Artikel 2.1  Het UITbestuur

Namens de opdrachtgevers draagt het UITbestuur de eindverantwoordelijkheid voor de communicatie en handhaving van het beleid binnen het UITprogramma. De verantwoordelijkheid voor de handhaving bij externe partners zoals horecagelegenheden en studentenorganisaties ligt echter bij henzelf. Het UITbestuur zal erop toezien dat het personeel achter de tappunten bekend is met de regels omtrent alcoholverstrekking tijdens de UIT en deze ook naleeft. De medewerkers van de UIT zien er namens het UITbestuur op toe dat de verstrekking van alcoholhoudende drank gedurende de openingstijden op verantwoorde wijze plaatsvindt. Tijdens de UIT en de medewerkerstrainingen vóór de UIT wordt onder geen beding aangedrongen op het gebruik van alcohol. Tijdens de UIT heeft het UITbestuur het recht om personen te weren die zichtbaar teveel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. Het UITbestuur zal ook de externe tappers hierop wijzen.

 

Artikel 2.2 Eventmanagers

Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de eventmanagers de plicht om UITlopers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar (artikel 1.4). De eventmanagers zijn, na het UITbestuur, de eerste personen die de bevoegdheid hebben tijdens de UIT sancties op te leggen aan UITlopers, vrijwilligers en bezoekers die zich niet aan het alcohol- en drugsbeleid houden.

 

Artikel 2.3 Horecamanagers en barpersoneel

De horecamanagers en het barpersoneel zijn op zowel mondelinge als schriftelijke wijzen door het UITbestuur geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid. Bij overtreding van het beleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de horecamanagers en barpersoneel de plicht om UITlopers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen en dienen onder geen beding aan te dringen op het gebruik van alcohol. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar (artikel 1.4) of aan jongeren onder de 25 jaar die geen geldig legitimatiebewijs kunnen tonen. Het barpersoneel tijdens de UIT is op de hoogte van het beleid en in het bezit van minimaal de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA). De horecamanagers en het barpersoneel drinken geen alcoholische dranken tijdens hun shift.

 

Artikel 2.4 Crew

Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik heeft de crew de plicht om UITlopers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar (artikel 1.4). Tijdens de crewtraining op donderdag 10 augustus 2017 zal er uitgebreid aandacht worden besteed aan het alcohol- en drugsbeleid tijdens de UIT. In samenwerking met Trimbos zal gezorgd worden voor de nodige tips en uitleg over het beperken van alcoholgebruik binnen een groep en hoe om te gaan met incidenten. Ook wordt er aan de crew uitleg gegeven hoe zij de mentoren bewust kunnen maken van het beleid. Tijdens de UIT en tijdens de medewerkerstrainingen vóór de UIT zal onder geen beding aangedrongen worden op het gebruik van alcohol. De crew drinkt geen alcoholische dranken tijdens hun shift.

 

Artikel 2.5 Mentoren

Mentoren hebben een voorbeeldfunctie wat betreft het alcoholgebruik van de UITlopers uit hun groepje. Bij overtreding van het alcohol- en drugsbeleid of onverantwoord alcoholgebruik hebben de mentoren de plicht om UITlopers en andere bezoekers van de UIT op hun gedrag te wijzen. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar (artikel 1.4). De mentoren blijven tot 01:30 uur verantwoordelijk voor hun groepje. Het alcohol- en drugsbeleid zal worden doorgenomen tijdens de mentortraining op zaterdag 12 augustus 2017. Bovendien komt de samenvatting van het beleid in de app te staan. Tijdens de training is het de bedoeling om mentoren aan het denken te zetten over alcoholgebruik tijdens de UIT en hoe zij om moeten gaan met alcohol gerelateerde situaties binnen hun groep met UITlopers. Bij de training zal hierbij met behulp van enkele cases ook worden stilgestaan bij het onderwerp ‘alcohol’. Mentoren leren zo hoe ze het alcoholgebruik binnen een groep kunnen beperken en hoe ze moeten handelen als iemand door de drank onwel wordt.

 

Artikel 2.6 UITloper

De UITloper dient zich te allen tijden te houden aan het alcohol- en drugsbeleid en draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de uitvoering hiervan en is zich bewust van de sancties op het niet naleven van het beleid. Tevens is het voor hen ten strengste verboden alcohol door te spelen aan jongeren onder de 18 jaar (artikel 1.4). Alle UITlopers krijgen in hun tas informatie over verantwoord alcoholgebruik. Tevens kunnen de UITlopers een samenvatting van het alcohol- en drugsbeleid vinden in de app en op de website van de UIT. Bovendien zullen de UITlopers tijdens de UIT door hun mentoren, en andere vrijwilligers, op het beleid gewezen worden.

 

Artikel 3 Verantwoordelijkheid extern

Het UITbestuur heeft alle deelnemende partijen (horecagelegenheden, studentenorganisaties en overige partners) geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid door middel van een brief en/of door middel van overleg. Door deelname aan de UIT committeren deze partijen zich aan dit beleid. De verantwoordelijkheid en handhaving voor de naleving ervan ligt echter bij de vergunninghouder zelf.

 

Artikel 3.1 Studentenorganisaties

De studentenorganisaties vullen een groot deel van het programma van de UIT aan. Daarom is er expliciet aandacht besteed aan de programma’s van de studentenorganisaties op het gebied van alcohol en drugs. De programma’s worden in samenspraak met het UITbestuur vastgesteld.Zij blijven, ondanks het overleg wat betreft hun programma tijdens de UIT, zelf vergunninghouder voor hun evenement en dus ook verantwoordelijk voor de handhaving van de drank- en horecawet en dit alcohol- en drugsbeleid. Tijdens de UIT wordt steekproefsgewijs gecontroleerd of de studentenorganisaties niet afwijken van hun ingediende programma en het alcohol- en drugsbeleid.

 

Artikel 3.2 Horeca en overige partners

Horecagelegenheden en overige partners zullen tijdens de UIT te maken hebben met UITlopers. Tijdens de UIT hebben horecaondernemingen het recht om personen te weren die zichtbaar teveel gedronken hebben of onder invloed zijn van andere verdovende middelen. De horecagelegenheden zullen tijdens de UIT geen alcohol schenken aan in staat van dronkenschap verkerende personen en personen die een gevaar lijken te zijn voor de openbare orde, veiligheid of zedelijkheid. Zij hebben zich, zoals altijd, aan de drank- en horecawet te houden. Wanneer een café meedoet aan het eettafelschema van de UIT (een officieel programmaonderdeel), tekenen zij een contract. Hier staat onder andere in dat het café zich moet houden aan het alcoholbeleid, waarbij tijdens de UIT op maandag 14 augustus 2017 voor 16:00 uur en de rest van de UIT voor 14:00 uur géén alcoholhoudende dranken geschonken mogen worden. En dat sterke drank, premix en andere zwak alcoholhoudende dranken – behalve normaal bier, wijn en radler 2.0% – niet toegestaan zijn.

 

Artikel 3.3 Bezoekers

Sommige programmaonderdelen zijn ook toegankelijk voor bezoekers. Zij worden op verschillende manieren geïnformeerd over het alcohol- en drugsbeleid.

 

Artikel 3.3.1 Avondfeesten

Er zijn voor sommige avondfeesten bandjes te koop voor bezoekers, welke worden verkocht bij de Ccentrale Post. Wanneer er kaartjes verkocht worden, zal er door de crew gevraagd worden om een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) te tonen. Op basis van het ID-bewijs krijgt men een gekleurd bandje. De bandjes voor bezoekers onder de 18 jaar (zwart) verschillen van de bandjes van de 18+ bezoekers (oranje). Zij dienen zich, net zoals alle andere aanwezigen, te houden aan de drank- en horecawet en het alcohol- en drugsbeleid. Indien gewenst kan het alcoholbeleid opgehaald en/of ingezien worden op de Centrale Post van de UIT. Aangezien men ook voor anderen bandjes kan kopen, zal er bij de entree een extra controle plaatsvinden op ID-bewijs en bandje en of deze overeenkomen. Tijdens deze controle zal er gevraagd worden het beleid dat er hangt eerst door te lezen voordat men het feest betreed.

 

Artikel 3.3.2 Overige open programma-activiteiten

Op de overige programma-activiteiten waarbij bezoekers aanwezig kunnen zijn, hangt een beknopte versie van het alcoholbeleid in het zicht van de bezoeker bij de barren, waar alcohol verkrijgbaar is.

 


Artikel 4 Handhaving

Artikel 4.1 Gemeente

Tijdens het gehele programma van de UIT (zowel in TivoliVredenburg als daarbuiten) kunnen er steekproefsgewijs inspecties plaatsvinden door inspecteurs en medewerkers Toezicht en Handhaving. Zij kunnen een boete uitschrijven bij overtreding van Wet- en Regelgeving waaronder de Drank en Horecawet. De inspecteurs en medewerkers werken in burger en zijn dus niet als zodanig herkenbaar. Op vertoon van hun legitimatiebewijs moeten zij te allen tijden de toegang verleend krijgen (zie hieronder kopie van de pasjes).

 

Artikel 4.2 Algemeen programma

Het is voor alle medewerkers van de UIT, UITlopers en bezoekers verplicht te allen tijde een geldig ID-bewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) bij zich te hebben. UITlopers zullen bij het aanmelden voor de UIT akkoord moeten gaan met de voorwaarden wat betreft alcohol en verantwoordelijkheid tijdens de UIT. Hiermee geven zij aan akkoord te gaan met het alcohol- en drugsbeleid van de UIT en zich met name te houden aan artikel 2.6. Op maandag 14 augustus 2017 krijgt elke UITloper een polsbandje wat de toegang geeft tot het gehele programma van de UIT (zowel bij studentenorganisaties als op locaties georganiseerd door het UITbestuur). De bandjes voor jongeren onder de 18 jaar, hebben een andere kleur dan de bandjes voor jongeren van 18 jaar en ouder. Zo kan snel worden gezien of de jongere wel of geen alcohol mag drinken. Tijdens de UIT zal de beveiliging actief letten op het naleven van het alcohol- en drugsbeleid (zie verder artikel 5.2). In overleg met de door het UITbestuur bevoegde vrijwilligers mogen zij sancties aan de UITloper opleggen die het beleid niet navolgt. Zie hiervoor artikel 5.1.

 

Artikel 4.3 Studentenorganisatieprogramma

Studentenorganisaties hebben zich gecommitteerd aan het alcohol- en drugsbeleid. Zij zijn echter zelf verantwoordelijk voor de handhaving en naleving van het beleid op de door hen georganiseerde programmaonderdelen.

 


Artikel 5 Sancties

Artikel 5.1 Sancties door het UITbestuur

Artikel 5.1.1 Eigenhandig nuttigen van alcohol

Wanneer een UITloper of bezoeker zich niet aan het alcohol- en drugsbeleid houdt, kan deze door de daarvoor aangewezen medewerkers van de UIT een sanctie opgelegd krijgen. Het entreebewijs (polsbandje) wordt hierbij afgeknipt, wat tot gevolg heeft dat de UITloper of bezoeker niet meer kan deelnemen aan het huidige en de resterende programma-activiteiten. Zowel de studentenorganisaties, horecagelegenheden als overige partners zijn hiertoe niet bevoegd. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven en naleven van het beleid.

 

Artikel 5.1.2 Schenken of doorspelen van alcohol

Wanneer vrijwilligers alcohol doorspelen aan jongeren onder de 18 jaar oud, kan deze door de daarvoor aangewezen medewerkers van de UIT een sanctie opgelegd krijgen. Het entreebewijs (polsbandje) wordt hierbij afgeknipt en het t-shirt (welke de vrijwilligers van de UIT organisatie krijgt) wordt ingeleverd, wat tot gevolg heeft dat de vrijwilliger uit zijn functie wordt gezet en niet meer kan deelnemen aan het huidige en de resterende programma-activiteiten. Mentoren worden vervangen door reservementoren die ook de mentortraining hebben gevolgd. Crew wordt vervangen door bestaande crew die de overige diensten overnemen. Zowel de studentenorganisaties, horecagelegenheden als overige partners zijn hiertoe niet bevoegd. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het handhaven en naleven van het beleid.

 

Artikel 5.2 Sancties door beveiliging

Wanneer bij het betreden van de activiteit beoordeeld wordt dat iemand in kennelijke staat is en/of zich niet houdt aan het alcohol- en drugsbeleid ter plekke, kan deze persoon door de beveiliging weggestuurd worden bij de desbetreffende activiteit. Vervolgens zullen bovengenoemde sancties in werking treden (zie artikel 5.1).

 


Artikel 6 Drugs

Artikel 6.1 Algemeen

Tijdens de UIT wordt het bezit, gebruik, en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs en/of lachgas niet getolereerd.

 

Artikel 6.2 Handhaving en sancties drugs

De regels omtrent handhaving en sancties bij het gebruik en/of onder invloed zijn van hard- en/of softdrugs en/of lachgas, zijn identiek aan die van het alcoholgebruik tijdens de UIT (zie hiervoor artikel 5 en 6).

[1] Een premix is een kant-en-klaar alcoholisch mixdrankje uit een flesje of een blikje. Meestal is een premix een mix van een bestaande gedistilleerde drank met een frisdrank of vruchtensap.

Volg de UIT op Facebook